CADRUL LEGAL

Cadrul juridic general ce reglementează activitatea Poliţiei Române este Legea nr. 218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea si funcţionarea Poliţiei Române. Noul Statut al poliţistului, adoptat prin Legea nr. 360/2002, completează şi detaliază dispoziţiile privind desfăşurarea, în limitele şi conform legii, a acestei activităţi pusă în slujba comunităţii.

Astfel, articolul 1 al acestei legi, statuează că poliţistul este funcţionar public civil, cu statut special, înarmat, ce poartă de regulă uniformă şi exercită atribuţiile stabilite pentru Poliţia Română prin lege, ca instituţie specializată a statului.

Dispoziţiile referitoare la activitatea poliţiei, cuprinse secvenţial în alte legi de organizare şi funcţionare a instituţiilor statului, au fost completate cu legi speciale ce vizează combaterea unui anumit tip de infracţionalitate.

O deosebită atenţie a fost acordată modificării şi completării Codului Penal şi Codului de Procedură Penală, protecţiei agentului acoperit, a martorului şi a datelor, Legii Administraţiei publice locale, a celei privind combaterea crimei organizate, precum şi legii privind combaterea infracţiunilor comise prin mijloacele tehnologiei de vârf.

 

Legea nr. 218 din 2002 - privind organizarea și funcționarea Poliției Române

Legea nr. 360 din 2002 - Statutul polițistului

 

Atribuțiile  conducerii Inspectoratului General al Poliției Române

-coordonează şi îndrumă modul de aplicare a măsurilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice, a siguranţei cetăţeanului, de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional şi de identificare şi contracarare a acţiunilor elementelor care atentează la viaţa, libertatea, sănătatea şi integritatea persoanelor, a proprietăţii private şi publice, precum şi a altor interese legitime ale comunităţii;

-colaborează cu instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate din Sistemul de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională;

-colaborează cu structuri de profil din alte state şi de la nivelul  unor instituţii internaţionale pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii transfrontaliere şi sprijină constituirea forţelor internaţionale de poliţie;

-desfăşoară activitatea de management a resurselor umane potrivit competenţelor legale;

-coordonează activităţi de cooperare şi relaţii internaţionale;

-coordonează sistemul de control intern - managerial;

-asigură reprezentarea, la nivel instituţional, în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, colaborează cu şefii celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne pentru îndeplinirea sarcinilor şi măsurilor dispuse de conducerea Ministerului Afacerilor Interne;

-coordonează şi îndrumă activitatea structurilor, potrivit competenţelor legale.

 

Din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Inspectoratului General al Poliției Române

Inspectoratul General al Poliţiei Române conduce, coordonează, controlează şi îndrumă activităţile specifice desfăşurate de structurile Poliţiei Române, pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, respectarea ordinii şi liniştii publice, apărarea statului de drept, prevenirea săvârşirii infracţiunilor şi descoperirea autorilor ce comit fapte de natură penală şi contravenţională.

Obiectivele Inspectoratului General al Poliţiei Române sunt următoarele:

-creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală, siguranţa rutieră şi siguranţa transporturilor;

-prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate şi transfrontaliere;

-asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri în domeniile de referinţă: evaziunea fiscală, achiziţiile publice, contrafacerea de mărfuri, contrabanda şi protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Pentru îndeplinirea obiectivelor, Inspectoratul General al Poliţiei Române are următoarele atribuţii principale:

-coordonează şi îndrumă la nivel naţional activitatea de menţinere a ordinii publice desfăşurată de către structurile de poliţie teritoriale pentru siguranţa cetăţeanului şi aplică măsuri pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional, de identificare şi contracarare a acţiunilor îndreptate împotriva vieţii, libertăţii, sănătăţii şi integrităţii persoanelor, a proprietăţii private şi publice, precum şi a altor fapte ilicite prevăzute de lege în domeniul de competenţă al Poliţiei Române;

-culege, colectează, prelucrează, stochează, analizează şi valorifică, în condiţiile legii, informaţii în vederea prevenirii, descoperirii şi combaterii infracţiunilor, precum şi a altor fapte ilicite prevăzute de lege în domeniul de competenţă al Poliţiei Române;

-poate folosi informatori, investigatori sub acoperire, metode de investigaţii specifice cu respectarea normelor legale în vigoare;

-desfăşoară, potrivit competenţei, activităţi pentru constatarea faptelor penale şi efectuează cercetări în legătură cu acestea;

-constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale conform competenţelor şi potrivit normelor legale în vigoare;

-acordă sprijin, potrivit legii, autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale în vederea desfăşurării activităţii acestora;

-participă, în condiţiile legii, împreună cu alte unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne, în colaborare cu forţe ale Ministerului Apărării Naţionale şi alte organe prevăzute de lege, la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

-coordonează, îndrumă şi controlează activităţile privind circulaţia pe drumurile publice, colaborează cu alte autorităţi publice, instituţii, asociaţii şi organizaţii neguvernamentale, pentru îmbunătăţirea organizării şi sistematizării circulaţiei, asigurarea stării tehnice a autovehiculelor, perfecţionarea pregătirii conducătorilor auto şi luarea unor măsuri de educaţie rutieră a participanţilor la trafic;

-desfăşoară activităţi pentru depistarea persoanelor care se sustrag urmăririi penale, executării pedepselor sau altor hotărâri judecătoreşti, precum şi a persoanelor dispărute;

-exercită controlul, potrivit legii, asupra modului de autorizare a persoanelor fizice şi juridice, privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor, a materialelor explozive, precum şi a modului în care se efectuează operaţiunile cu arme, muniţii şi materii explozive, cât şi a funcţionării atelierelor de reparat arme şi asupra poligoanelor de tir;

-sesizează şi desfăşoară activităţi de cercetare penală împotriva persoanelor fizice sau juridice care au comis infracţiuni la regimul armelor, materiilor explozive, substanţelor toxice, produselor de protecţia plantelor şi a materialelor strategice, nucleare, biologice, chimice;

-licenţiază, coordonează şi controlează, în condiţiile legii, activitatea societăţilor private de detectivi, pază, protecţie persoane şi instalare sisteme de alarmare contra efracţiei;

-desfăşoară activităţi specifice în vederea descoperirii, prevenirii şi combaterii faptelor cu caracter penal şi contravenţional în domeniul transporturilor feroviare, navale şi aeriene;

-propune, elaborează, promovează şi susţine documente de politici publice şi anteproiectele de acte normative cu respectarea normelor legale în domeniu;

-colaborează cu instituţiile de învăţământ şi cu organizaţiile neguvernamentale pentru pregătirea antiinfracţională a populaţiei;

-participă la constituirea forţelor internaţionale de poliţie, destinate unor misiuni de instruire, asistenţă şi cooperare poliţienească sau pentru acţiuni umanitare;

-coordonează efectivele de poliţie pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă produse de dezastre (inundaţii, cutremure, explozii, incendii), a activităţii unităţilor de poliţie aflate în situaţii de alertă teroristă;

-pregăteşte şi execută acţiuni specifice de verificare şi control, conform legii, pentru  creşterea eficienţei şi eficacităţii activităţilor desfăşurate de structurile din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi structurile subordonate acestuia;

-efectuează activităţi de relaţii internaţionale în cadrul unor organizaţii internaţionale sau cu instituţii similare din alte state în vederea schimbului de informaţii sau a prevenirii şi combaterii criminalităţii infracţionale transfrontaliere;

-participă în cadrul comitetelor tehnice constituite la nivelul structurilor Ministerului Afacerilor Interne pentru elaborarea standardelor operaţionale şi coordonează  activitatea de elaborare şi implementare a procedurilor generale şi specifice la nivelul Poliţiei Române;

-execută misiuni de escortare pentru cetăţenii extrădaţi în/din România conform cadrului legal în vigoare privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală;

-asigură, sub coordonarea Departamentului Schengen, aplicarea tuturor actelor normative referitoare la competenţele Inspectoratului General al Poliţiei Române în contextul aderării României la spaţiul Schengen;

-desfăşoară activităţi în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date sub coordonarea Oficiului Responsabilului cu Protecţia Datelor Personale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

-desfăşoară activităţi specifice relaţiilor internaţionale, afacerilor europene, programelor internaţionale în baza mandatului de reprezentare acordat de Ministerul Afacerilor Interne;

-asigură prin intermediul mijloacelor de informare şi prin mijloacele de comunicare proprii informarea populaţiei cu principalele rezultate ale activităţii poliţiei;

-desfăşoară activităţi informativ-operative proprii pentru identificarea, supravegherea şi documentarea activităţii infracţionale a persoanelor şi grupurilor infracţionale organizate implicate în comiterea de infracţiuni de trafic de persoane, trafic şi consum de droguri, criminalitate informatică, spălare de bani, finanţare terorism şi fals de monedă;

-investighează,  coordonează, îndrumă şi controlează activităţile specifice în vederea combaterii infracţiunilor din sfera criminalităţii organizate la nivel naţional;

-prin structura de specialitate coordonează activitatea de securitate şi protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia la nivelul Poliţiei Române;

-îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.

Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Inspectoratul General al Poliţiei Române îşi organizează propriile baze de date, în condiţiile legii, cu respectarea prevederilor legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul(click pe link)

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii